"ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളിലെ: സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്" എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ
എനർജി മാനേജ്‌മന്റ് സെന്റർ - കേരള അവസരം ഒരുക്കുന്നു.
 
തിയ്യതി : 17.06.2020, 11.00 am to 12.00 pm
സംശയങ്ങൾ മറുപടി നൽകുന്നത്
Er. Johnson Daniel,
Head EED Division,
EMC Kerala, Department of Power, Govt. of Kerala

 Registration link for live telecast:  https://forms.gle/u7xukErMvg2coAqJA

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും ആവാം.
18004255256

Careers

Careers at EMC Kerala

Feedback Form

Site Last Updated

Last Update:
General update: 22-09-2021 11:15-AM-Wed

Visitors

001783179

Follows us on

                   

 

Contact Us

Energy Management Centre Kerala
Srikrishna Nagar
Sreekaryam
Thiruvananthapuram- 695017,
Kerala, India
Tel: +91-471-2594922,2594924

Quick Links

Newsletter Subscriber

Name:
Email: