പീക്ക് സമയത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും നമ്മളും-ലഘുലേഖ


 

                          

ബോയിലറിലെ ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍                        ഇലക്ട്രിക്ക് മോട്ടോറുകളിലെ ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

                  

ലൈറ്റുകള്‍,എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സീലിംഗ് ഫാന്‍                                 ഊര്‍ജ്ജ ഓഡിറ്റ്

എന്നിവയിലെ ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

സ്റ്റീം സംവിധാനങ്ങളിലെ ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic Energy Conservation Measures

വീടുകളില്‍വൈദ്യുതി സംരംക്ഷണം (New)
Energy Calculator (Self Energy Audit)
 
 
ഊര്‍ജ്ജക്ഷമമായ റൂം എയര്‍കണ്ടീഷണറുകള്‍ New

ഊര്‍ജ്ജക്ഷമമായ ഗാര്‍ഹിക റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍ New

BEE Star Labeled Equipments and Appliances

ഗാര്‍ഹിക വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനവും ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും
Induction Cooker: a brief Investigation

Quick Tips
Energy Efficient Home Refrigerator - a guide for buying and maintaining an energy efficient refrigerator
Energy Efficient Room Air Conditioner - a guide for buying and maintaining an energy efficient room air conditioner
Energy Efficiency in Hospitals- Best Practice Guide
Data Center Energy Efficiency Tip Sheet
Building Envelope Tip Sheet
Building Lighting Design Tip Sheet 
HVAC System Tip Sheet
Energy Management in Healthcare Facilities
Energy Management in your School 
Energy Management in your Hotel
 
Download other Conservation Tips (PDF)
Urja 2 (Improved Thermal Cooker)
Fan Regulators (Save Energy up to 60%)
Thapabharani (Saves 75% energy) 
Automobile Fuel Saving
Domestic Lighting
Domestic Natural Cooling and Air Conditioning
Use CFL to save energy and reduce electricity bill
Energy Saving in Kitchen
Electricity Conservation Tips & Guides in Malayalam (PDF)
Videos (in swf flash format)
 

 

 

Careers

Careers at EMC Kerala

Site Last Updated

Last Update:
General update: 30-11-2023 06:57-AM-Thu

Visitors

006190521

Follows us on

         

 

 

 

 

Contact Us

Energy Management Centre Kerala                  
Srikrishna Nagar
Sreekaryam
Thiruvananthapuram- 695017,
Kerala, India
Tel: +91-471-2594922,2594924

 

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം

 

എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍‌
ശ്രീകൃഷ്ണ നഗര്‍, ശ്രീകാര്യം.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം –695017, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91-471-2594922,2594924

Quick Links

Newsletter Subscriber

Name:
Email: