1. പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും
 2. ഇ എം എസ് ​ഗ്രീൻ ബിൽഡിം​ഗ്
 3. എസ് എച്ച് പി ആക്ട് 2012
 4. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
 5. പൈക്കോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
 6. ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ
 7. ഈച്ചംപെട്ടി പൈക്കോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
 8. നദീതട പ്രദേശ പഠനം
 9. കാടുവെട്ടി 20KW മൈക്രോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
 10. കക്കാട് 30KW ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
 11. തായന്നൻകുടി പൈക്കോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
 12. മുരിക്കാശേരി പൈക്കോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
 13. ചെറുകിട ജലവൈ​ദ്യുത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ്
 14. പൈക്കോ ജലവൈദ്യുത പോത്സാഹന പദ്ധതിയും അപേക്ഷാഫോറവും

 

Careers

Careers at EMC Kerala

Site Last Updated

Last Update:
General update: 23-11-2022 06:01-AM-Wed

Visitors

004063246

Follows us on

         

 

 

 

 

Contact Us

Energy Management Centre Kerala                  
Srikrishna Nagar
Sreekaryam
Thiruvananthapuram- 695017,
Kerala, India
Tel: +91-471-2594922,2594924

 

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം

 

എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍‌
ശ്രീകൃഷ്ണ നഗര്‍, ശ്രീകാര്യം.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം –695017, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91-471-2594922,2594924

Quick Links

Newsletter Subscriber

Name:
Email: